Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Nemecká národnostná menšina

Príchod Nemcov na Slovensko sa datuje od 12. storočia, najmä v období po mongolskom vpáde a prebieha až do 14. storočia. Práve v 13. a 14. storočí, kedy vznikali banské mestá, vznikli aj početné nemecké obce. V 16. a 17. storočí s ďalšou vlnou osídľovania vznikali aj ďalšie nemecké osídlenia. Počas Československého štátu v roku 1918 mali Nemci na území Slovenska právo na vlastné školy, spolky, tlač. Avšak v období 2. svetovej vojny a najmä po nej veľké množstvo Nemcov zo Slovenska odišlo a tí, ktorí zostali, boli zbavení občianskych práv a majetku.

Medzi najvýznamnejšie inštitúcie patrí Karpatskonemecký spolok na Slovensku. Bol založený po niekoľkých miestnych iniciatívach 30. septembra 1990 v Medzeve. Je to občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú nemeckej národnosti, nemeckého pôvodu alebo ich materinský jazyk je nemecký. V tomto občianskom združení sa stretávajú aj občania inej národnosti, ktorí majú pozitívny vzťah ku karpatskonemeckému kultúrnemu dedičstvu. Člení sa do piatich regiónov: Bratislava a okolie, Hauerland, Horný Spiš, Dolný Spiš a Údolie Bodvy. Tento kultúrny spolok mal v roku 2012 okolo 4800 členov v 36 miestnych skupinách. Plošne je najväčší región Hauerland s viac ako 1000 členmi. Spolková republika Nemecko zakúpila pre Karpatskonemecký spolok na Slovensku 7 tzv. Domov stretávania v Bratislave, Nitrianskom Pravne, Handlovej, Kežmarku, Mníšku nad Hnilcom, Medzeve a v Košiciach. Sú to miesta kultúrnych aktivít a stretávania, jazykových kurzov a ďalších aktivít nie len pre občanov nemeckej národnosti, ale i pre ostatných spoluobčanov.

Jediným periodikom Nemcov žijúcich na Slovensku je mesačník s dobrou úrovňou Karpatenblatt, ktorý je vydávaný v Poprade. Každá miestna skupina ako aj regionálna organizácia Karpatskonemeckého spolku má vlastné aktivity. Tradičným, najvýznamnejším a aj navštevovaným podujatím je Sviatok kultúry a vzájomnosti, na ktorom sa stretávajú príslušníci nemeckej národnostnej menšiny žijúci na Slovensku a aj v zahraničí. Organizuje sa každoročne na prelome júna a júla v Kežmarku.

Ďalšou významnou inštitúciou je Múzeum kultúry karpatských Nemcov, ktorý je špecializovaným múzeom Slovenského národného múzea. Múzeum kultúry karpatských Nemcov má svoje sídlo v Bratislave, kde je zároveň stála expozícia dejín a kultúry karpatských Nemcov. Má dve pobočky v Nitrianskom Pravne a v Handlovej, v Domoch stretávania Karpatskonemeckého spolku na Slovensku. Múzeum kultúry karpatských Nemcov vyvíja činnosť na celom Slovensku, pretože jeho ťažisková orientácia je namierená na regióny života karpatských Nemcov, ktoré sú na západnom, strednom i východnom Slovensku. Je jedinou špecializovanou inštitúciou na Slovensku zameranou na muzeálnu dokumentáciu, prezentáciu a výskum kultúry a dejín karpatských Nemcov.

V obciach s väčším počtom príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny boli vytvorené školy, a to v Bratislave, Nitrianskom Pravne, Kežmarku, Chmeľnici, Gelnici a Medzeve, v ktorých sa poskytuje rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka, prípadne vyučovanie niektorých predmetov v jazyku nemeckom, pokiaľ je k dispozícii vhodný učiteľ. Vyučovanie v nemeckom jazyku na školách na Slovensku neexistuje, iba na Nemeckej škole v Bratislave a gymnáziu v Poprade, kde sa vyučujú všetky predmety v nemčine.

Materské školy s používaním nemeckého jazyka sú zriadené v Bratislave a v Kežmarku. Vzdelávanie v nemeckom jazyku sa v spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku sporadicky organizuje v jeho Domoch stretávania.