Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Maďarská národnostná menšina

Prvé skupiny predkov Maďarov prišli na územie dnešného Slovenska na prelome 9. a 10. storočia. Usadili sa na juhovýchode a juhozápade krajiny, ktoré už boli osídlené slovanským obyvateľstvom. Na juhu stredného Slovenska sa usadili až v 11. storočí. Ďalšie maďarské obyvateľstvo prichádzalo na územie Slovenska v 15. – 16. storočí. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a následným vznikom Československa v roku 1918 sa Maďari žijúci na území na Slovensku stali národnostnou menšinou. Po viedenskej arbitráži v roku 1938 bola časť južného Slovenska pripojená k Maďarsku. Po skončení 2. svetovej vojny v roku 1945 bolo okupované územie vrátené znovu Československu.

Divadelná činnosť v maďarskom jazyku zabezpečujú profesionálne národnostné divadlá, a to Divadlo Thália v Košiciach, profesionálne činoherné divadlo hrajúce v maďarskom jazyku, Jókaiho divadlo v Komárne a Tanečné divadlo Ifjú Szívek v Bratsilave.V rámci Slovenského rozhlasu je na vysielanie v maďarskom jazyku určené Rádio Patria, ktorév rámci RTVS prešlo na celodenné prúdové (on-line) vysielanie. Poslaním Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie a sprístupňovanie múzejných zbierok a fondov dokladajúcich dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku. Múzeum sídli v Bratislave a vysunuté expozície má v Dolnej Strehovej a v Sklabinej.

Maďarská národnostná menšina pravidelne organizuje tradičné a významné podujatia, ktoré vo veľkej miere prispievajú k obohateniu spoločenského života Maďarov na Slovensku, ako aj spoločenského života a kultúry celého Slovenska. Medzi najvýznamnejšie podujatia patria celoštátna prehliadka detských bábkarských a divadelných súborov Podunajská jar, každoročne sa opakujúci divadelný festival na počesť rodáka mesta Komárno, romantického spisovateľa Móra Jókaiho, ktorá je súťažou maďarských divadelných súborov a jednotlivcov v prednese prózy− Jókaiho dni, Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy, spievajúcich básní a divadiel poézie Mihálya Tompu, Celoslovenská súťažná prehliadka maďarských detských folklórnych súborov; Celoštátna prehliadka choreografii súborov ľudového tanca, Celoslovenský festival maďarských dospelých speváckych zborov Kodályove dni a veľa iných podujatí.Medzi najvýznamnejšie organizácie, ktoré svojimi dlhoročnými aktivitami prispievajú k obohateniu kultúrneho a spoločenského života maďarskej národnostnej menšiny patria predovšetkým maďarský spoločenský a kultúrny zväz na SlovenskuCSEMADOK a Fórum inštitút pre výskum menšín zaoberajúci sa odborným výskumom menšín žijúcich na Slovensku, dokumentovaním ich kultúry, písomností a iných pamiatok.

Výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku vrátane jej inštitucionálneho zabezpečenia školami a školskými zariadeniami s výchovným a vyučovacím jazykom maďarským je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva umožňuje deťom príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny inštitucionálne vzdelávanie na všetkých typoch a druhoch škôl a školských zariadení od predprimárneho vzdelávania až po vysoké školy.

V Slovenskej republike bolo k 15. septembru 2013 zaradených do siete škôl a školských zariadení 266 materských škôl s výchovným jazykom maďarským a 75 materských škôl s výchovným jazykom slovenským a maďarským, 237 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, 26 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 33 stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 57 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským vrátane gymnázií. Štúdium v maďarskom jazyku je zabezpečené na viacerých vysokých školách v Slovenskej republike.