Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Česká národnostná menšina

Napriek tomu, že prítomnosť Čechov na území dnešného Slovenska je zaznamenaná už v najstaršej uhorskej kronike v ranom stredoveku až do vzniku samostatného Slovenska, v roku 1993 česká menšina na Slovensku vďaka jazykovej a kultúrnej blízkosti obidvoch národov nebola nikdy vydeľovaná z majoritnej spoločnosti, naopak cítila sa byť jej súčasťou a rýchlo sa asimilovala v slovenskom prostredí. Aj preto v minulosti nevytvárala osobitné komunity v niektorej lokalite a dnes je pomerne rovnomerne rozptýlená po celom území Slovenska. Prvá veľká vlna smerujúca z územia Čiech na územie dnešného Slovenska sa udiala po stavovskom povstaní v roku 1547 a po bitke na Bielej hore v roku 1620, kedy sa prenasledovaní českí protestanti usádzali najmä v nitrianskej a trenčianskej oblasti. Po vzniku Československej republiky prichádzali na Slovensko najmä odborníci a príslušníci inteligencie. Po vzniku Slovenskej republiky sa situácia Čechov na Slovensku zhoršila a dochádzalo k protičeským demonštráciám. Po obnovení Československej republiky v roku 1948 nastala posledná vlna veľkej migrácie.

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku v Martine je štátnou inštitúciou, ktorá sa zaoberá problematikou českej menšiny, zameriava sa na výskum a prezentáciu českého etnika na území dnešného Slovenska, ťažiskom jeho činnosti je stála expozícia v Martine. V súčasnosti je na území Slovenskej republiky evidovaných niekoľko občianskych združení, ktoré organizujú kultúrne a spoločenské podujatia zamerané na udržiavanie českého jazyka a prezentáciu českej kultúry. Všetky občianske združenia českej národnostnej menšiny medzi sebou spolupracujú, napr. Český spolok na Slovensku so sídlom v Košiciach svojimi aktivitami zastrešuje menšie české spolky v niektorých regiónoch (Stará Ľubovňa, Liptov, Martin, Žilina). Klub občanov Českej republiky na Slovensku svoje aktivity v Bratislave a Banskej Bystrici orientuje najmä na Českú republiku (zájazdy, semináre), avšak na Slovensku ich verejne neprezentuje. Kruh priateľov českej kultúry ako aj České centrum so sídlom v Bratislave sú prioritne zamerané na prezentáciu českej kultúry na Slovensku a národnostnej menšine sa venujú iba okrajovo. V súčasnosti je aktívne jediné amatérske teleso – Ženský zbor pri Českom spolku v Košiciach.

Rozsahom najväčšie kultúrne aktivity českej národnostnej menšiny tradične organizujú združenia českej menšiny v Košiciach: Český spolok v Košiciach (Dni českej kultúry v Košiciach, Český ples, detské tábory, a pod.), Slovensko-český klub v SR a Český spolok na Slovensku.

V súčasnosti neexistuje žiadne školské zariadenie s českým vyučovacím jazykom. V zmysle platných zákonov a medzivládnych zmlúv majú študenti stredných a najmä vysokých škôl na Slovensku možnosť študovať po úspešnom zložení prijímacích skúšok na príslušnej strednej a vysokej škole na území Českej republiky, taktiež to platí pre príslušníkov českej národnostnej menšiny na Slovensku. V minulosti na úrovni vysokého školstva existovalo štúdium bohemistiky v rámci katedry slovanských jazykov na Univerzite Komenského v Bratislave, no pre nízky záujem a problémy malo iba krátke trvanie.