Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Bulharská národnostná menšina

Na územie bývalého Rakúsko-Uhorska začali Bulhari prichádzať v druhej polovici 19. storočia. Usádzali sa najmä v Bratislave, v okolí Trnavy, Nitry, Nových Zámkov, Banskej Bystrice, Martine, Poprade, Prešove, Komárne, ako aj v Michalovciach. Vznik prvého organizovaného združenia, Záhradkárskeho združenia v Bratislave, sa spája s potrebou Bulharov zjednotiť sa, uchovávať svoje tradície a stretávať sa pri významných príležitostiach. Toto združenie vzniklo v roku 1902. Po demonštrácii študentov v roku 1939, kedy boli zatvorené vysoké školy v Prahe a v Brne, sa mnohí študenti rozhodli pokračovať v štúdiu v Bratislave, kde sa aktívne zapájali aj do boja proti fašizmu. Každý rok si preto bulharská národnostná menšina uctieva ich pamiatku kladením vencov pri pomníku bulharských partizánov na Vajanskom nábreží v Bratislave.

V roku 1948 bola založená Bulharská škola v Bratislave, ktorá v roku 2013 oslávila svoje 65. výročie založenia. Potomkovia bulharských zeleninárov mali možnosť vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku. Absolventi Bulharskej školy a gymnázia Christa Boteva sa úspešne uplatňujú aj na vysokých školách v zahraničí.

V 70-tych rokoch bol založený Bulharský kultúrny klub G. Dimitrova so sídlom v Bratislave a postupne aj v ďalších mestách. Po vzniku Slovenskej republiky sa tento bratislavský klub pretransformoval na Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku. V súčasnosti v Bratislave pôsobí Bulharský kultúrny zväz, ktorý spolupracuje s Občianskym združením Priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave, Spolkom Slovákov z Bulharska a s Bulharskou školou a gymnáziom v Bratislave.

Bulharská národnostná menšina organizuje v rámci menšiny niekoľko tradičných a významných podujatí, ktoré prispievajú aj k obohateniu spoločenského života a kultúry Slovenska. Medzi najvýznamnejšie podujatie, ktoré bulharská menšina organizuje patria Dni bulharskej kultúry, ktoré sú sprevádzané bohatým kultúrnym programom a vystúpeniami príslušníkmi bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku, ako aj zahraničnými účinkujúcimi. Bulharská kultúra je prezentovaná aj folklórnym tanečným súborom Čevrysti momi (Vrtké dievky). V rámci bulharskej národnostnej menšiny sa vydávajú dve periodiká Roden glas a Sanarodnik. Medzi organizácie, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k obohateniu kultúrneho života bulharskej národnostnej menšiny patria predovšetkým Bulharský kultúrny inštitút, Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku „Christo Botev“, Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave a Bulharský klub Košice.

Vzdelávanie v bulharskom jazyku sa uskutočňuje v Súkromnej materskej škole zriadenej Občianskym združením priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave, v Súkromnej bulharskej základnej škole a Súkromnom bulharskom gymnáziu Christa Boteva zriadenými Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky v Sofii. Bulharský jazyk je vyučovaný aj na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a na Prešovskej univerzite v Prešove. Vzdelávanie v bulharskom jazyku je možné aj kurzami, ktoré organizuje Bulharský kultúrny inštitút.