Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Jazykové poradné skupiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny zriadil päť samostatných poradných skupín, a to pre maďarský, rusínsky, rómsky, ukrajinský a nemecký jazyk.

Hlavnou úlohou poradných skupín je  príprava podkladových materiálov k zabezpečeniu jednotnej odbornej terminológie v jazyku národnostnej menšiny, podkladov k informatívnym jazykových mutáciám relevantných legislatívnych textov, úradných formulárov, tlačív a podkladov k metodickým materiálom v oblasti používania jazykov národnostných menšín.

Poradná skupina za maďarský jazyk

PhDr. Gizella Szabómihály, PhD. – výskumná pracovníčka
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony – právnik
Mgr. Lívia Solymos – úradná prekladateľka
Mgr. Eva Méry – úradná prekladateľka
Mgr. Csaba Cúth – právnik

Poradná skupina za rusínsky jazyk

doc. PhDr. Anna Plišková, PhD. – výskumná pracovníčka
Mgr. Zdenka Citriaková, PhD. – výskumná pracovníčka
Mgr. Peter Medviď – žurnalista, prekladateľ

Poradná skupina za nemecký jazyk

Mgr. Patrik Lompart – pedagóg, prekladateľ
Mgr. Andrea Ručková – prekladateľka

Poradná skupina za ukrajinský jazyk

Doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD. – žurnalistka, výskumná pracovníčka
Mgr. Viktor Bandurčin (BA) – manažér, pedagóg, prekladateľ

Poradná skupina za rómsky jazyk

PaedDr. Stanislav Cina PhD. –  prekladateľ, pedagóg, výskumník
PhDr. Milan Samko, PhD. – výskumný pracovník