Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Úspešné podujatie k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR