Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa zúčastnil na XIII. zasadnutí Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitostí