Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny v Hornej Nitre