Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny na výstave Výmenné domovy – Felcerélt otthonok – Austausch der Heimat