Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Prednáška Média-Jazyk-Preklad