Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Modely participačných mechanizmov príslušníkov národnostných menšín v Európe