Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

László Bukovszky otvoril konferenciu o vyučovaní slovenčiny v školách s vyučovacím jazykom maďarským