Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Stretnutie so zástupcami rusínskej menšiny, RTVS a SNM

Splnomocnenec  vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky dňa 13.7. 2022 zorganizoval so zástupcami rusínskej národnostnej menšiny, zástupcom ministerstva kultúry, zástupcami Slovenského národného múzea a zástupcami RTVS stretnutie v nadväznosti na odvysielanie programu ,,S úsmevom po Slovensku III“ dňa 9. júna 2022. V rámci tejto relácie odzneli vyjadrenia zamestnancov SNM, ktoré spočívali v stotožňovaní rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny. Toto vyjadrenie vyvolalo oprávnené rozhorčenie medzi rusínskou menšinou, a preto žiadali stretnutie s dotknutými inštitúciami. V súvislosti s uvedenou situáciou prijali na 45. zasadnutí VNMES členovia VNMES za rusínsku národnostnú menšinu uznesenie č. 204 zo 16. júna 2022. Na stretnutí boli prezentované požiadavky zástupcov rusínskej národnostnej menšiny vo vzťahu k RTVS a SNM.

Na stretnutí sa zástupcovia RTVS okrem iného ospravedlnili a vyjadrili poľutovanie nad vzniknutou situáciou. Deklarovali prijatie opatrení na zamedzenie vzniku podobných situácií v budúcnosti.

SNM sa príslušníkom rusínskej národnostnej menšiny taktiež ospravedlnilo za výroky prezentované v relácii a prisľúbilo verejné ospravedlnenie aj prostredníctvom webového sídla SNM, v rámci ktorého uvedie stanovisko k existencii dvoch samostatných národnostných menšín, a to rusínskej a ukrajinskej.Taktiež deklarovali zabezpečenie prijatia opatrení na zamedzenie vzniku podobných situácií.

Zástupcovia rusínskej národnostnej menšiny prijali ospravedlnenie od zástupcov dotknutých inštitúcií a zaviazali sa informovať príslušníkov rusínskej národnostnej menšiny o výsledkoch tohto rokovania.

Závery (PDF) [PDF - 1,33 MB]