Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Menšinový výbor vyzýva vládu, aby neodkladne rokovala o novom zozname menšinových obcí

Decembrové zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa nieslo v znamení niekoľkých pálčivých tém, ktoré aktuálne rezonujú v menšinovom prostredí. Členov výboru najviac zaujímalo, aký osud čaká nové nariadenie vlády ohľadom menšinových obcí, kedy sa objavia dopravné značky v menšinových jazykoch, ako zefektívniť činnosť KULTMINOR-u a čo bude s pripravovaným menšinovým zákonom.

Predseda výboru László Bukovszky informoval členov o situácii v súvislosti s novým nariadením vlády, podľa ktorého sa menšinové obce určia z výsledkov minuloročného sčítania obyvateľstva. Pripomenul, že legislatívna rada má jednu výhradu k novému zneniu nariadenia. Bukovszky zdôraznil, že akceptovaním pripomienky legislatívnej rady by došlo k stavu výraznej právnej neistoty a zhoršeniu aplikačnej praxe jazykových práv menšín. Výbor sa na návrh zástupcov rusínskej menšiny uzniesol, že bude apelovať na vládu, aby už odsúhlasený obsah a formu návrhu nariadenia prerokovala a schválila na najbližšom zasadnutí vlády.

Členovia výboru za maďarskú menšinu vyjadrili svoje obavy, že ministerstvo dopravy má v pláne zúžiť možnosť používania jazykov menšín na dopravných značkách. Splnomocnenec vlády Bukovszky informoval členov výboru, že  po niekoľkých rokovaniach s dotknutými rezortmi sa podarilo odstrániť väčšinu nedorozumení, ale v niektorých prípadoch rozpory ešte stále pretrvávajú. Zdôraznil, že v prípade nedosiahnutia dohody, bude žiadať nápravu priamo od ministra dopravy Andreja Doležala. Členovia výboru prijali uznesenie, v ktorom žiadajú od ministerstva dopravy a ministerstva vnútra, aby pri príprave technických predpisov k dopravným značkám nezužovali menšinovým jazykovým zákonom garantované práva.

Výbor zobral na vedomie správu riaditeľa Sekcie národnostného a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva SR Kálmána Petőcza o stave národnostného školstva, ktorý okrem iného predstavil  pripravované aktivity na ministerstve. V ďalšom bode predseda výboru László Bukovszky informoval o aktuálnom stave používania jazykov národnostných menšín a vyzdvihol niekoľko aktivít úradu splnomocnenca v oblasti zlepšovania jazykových práv.

Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Alena Kotvanová informovala výbor o činnosti fondu a o aktuálnych zverejnených výzvach na rok 2023. Predstavitelia národnostných menšín mali k fungovaniu fondu niekoľko zásadných, kritických pripomienok, a to hlavne čo sa týka jeho efektivity práce. Riaditeľka Kotvanová uviedla, že časť kritiky je opodstatnená, ale z objektívnych dôvodov niektoré nedostatky nie je schopná napraviť, keďže musí konať podľa zákonných predpisov. Výbor nakoniec poveril predsedu výboru zriadením pracovnej skupiny na analýzu problémov súvisiacich s poskytovaním dotácií a na zefektívnenie práce fondu.

Predseda výboru ďalej informoval o vykonaných opatreniach v rámci Akčného plánu na roky 2021 -2025 a o príprave jazykovej správy za roky 2021-2022. Správa o používaní jazykov národnostných menšín bude predložená vláde SR do konca roka.

V rámci bodu rôzne prebiehala intenzívna diskusia  o pripravovanom menšinovom zákone, ktorý nebol zahrnutý do legislatívneho plánu vlády na rok 2023. Na žiadosť členov výboru ich splnomocnenec Bukovszky informoval o aktuálnej situácii a o plánovanom scenári prípravy zákona. Na základe informácií od členov pracovnej skupiny, ktorú zriadil vedúci úradu vlády, má o ďalšom osude zákona rokovať koaličná rada.

Závery zo spojeného zasadnutia VNMES [PDF - 527,86 kB]