Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Splnomocnenec

 Vznikol na základe programového vyhlásenia vlády, v ktorom sa v časti Postavenie menšín – trvalá súčasť modernej slovenskej spoločnosti uvádza, že vláda zriadi Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a občiansku spoločnosť so zodpovedajúcimi koordinačnými a rozhodovacími právomocami a na základe § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah oprávnenia splnomocnenca určí vláda pri jeho vymenovaní.“

Splnomocnenec za svoju činnosť zodpovedá vláde Slovenskej republiky. Pôsobí v rámci organizačnej štruktúry Úradu vlády Slovenskej republiky a jeho vzťah k úradu vlády upravuje organizačný poriadok úradu vlády.

Štatút splnomocnenca upravuje oblasti jeho pôsobnosti ako aj hlavné úlohy, ktoré má splnomocnenec vykonávať. Pôsobnosť splnomocnenca odráža štruktúru práv národnostných menšín stanovenú Ústavou Slovenskej republiky. Úlohy splnomocnenca smerujú k uplatňovaniu týchto práv a k zlepšovaniu postavenia národnostných menšín v Slovenskej republike.

Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny prevzal úlohy zaniknutého úradu podpredsedu vlády pre národnostné menšiny a ľudské práva v oblasti práv národnostných menšín.

Postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom zabezpečuje štatút splnomocnenca.